Disclaimer

Deze website is eigendom van Gemnu BV
Ondernemingsnummer: BE 0812.402.021
E-mail: beheerder@belgischedatingsite.be

Door toegang te hebben tot en / of gebruik te maken van deze website (Belgischedatingsite.be) verklaart de bezoeker / gebruiker uitdrukkelijk akkoord te gaan met de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De volledige inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten. Ze behoren toe aan Gemnu BVBA of rechthoudende derden. Dit geldt onder meer, maar niet uitsluitend voor de teksten, de afbeeldingen, de logo’s, etc.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie welke is terug te vinden op deze website is van algemene aard. Dit betekent concreet dat de informatie niet werd aangepast aan persoonlijke en / of specifieke omstandigheden. Het is dan ook in geen geval mogelijk om de informatie op deze website te gebruiken als persoonlijk, professioneel en / of juridisch advies.

Gemnu BVBA stelt alles in het werk om de informatie op Belgischedatingsite.be zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Bovendien wordt er steeds alles in het werk gesteld om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Dit gezegd zijnde is het evenwel mogelijk dat er zich onjuistheden kunnen bevinden in de aangeboden informatie. Op het ogenblik dat de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of op het ogenblik dat bepaalde informatie op of via deze website (tijdelijk) niet beschikbaar zou zijn, zal Gemnu BVBA alle mogelijke inspanningen leveren om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Gemnu BVBA kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade welke ontstaat uit het gebruik van de informatie welke is terug te vinden op deze website (Belgischedatingsite.be). Op het ogenblik dat je vaststelt dat er bepaalde onjuistheden in de website zijn terug te vinden kan je dit steeds melden aan de beheerder van de website. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen naar beheerder@belgischedatingsite.be.

Het is op eender welk moment mogelijk dat de inhoud van deze website (inclusief de links) wordt aangepast, gewijzigd of aangevuld. Gemnu BVBA geeft geen enkele garantie voor de goede werking van deze website. Ze kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of een tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor eender welke vorm van schade (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) welke voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Gemnu BVBA kan op geen enkele manier en tegenover wie dan ook op zowel directe als indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade welke is te wijten aan het gebruik van deze website. Deze website bevat hyperlinks welke verwijzen naar pagina’s en websites van derde partijen. Deze verwijzing kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks zijn. De plaatsing van de links naar deze pagina’s of websites impliceert op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud ervan. Gemnu BVBA verklaart uitdrukkelijk nadrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere eigenschappen van deze websites. Bijgevolg kan er in geen enkel geval aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik van deze pagina’s of websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht en enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Mocht er zich een geschil voordoen, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.